De Poli Psychologie

De Poli Psychologie is een initiatief van Jurjen Klumperbeek, psychiater, en Corien Busser-Klumperbeek, gezondheidszorgpsycholoog.
De Poli Psychologie biedt op kleine schaal behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ) bij milde tot matig ernstige persoonlijkheidspathologie, angst- en stemmingsstoornissen. SGGZ wordt geboden bij complexe pathologie, wanneer bijvoorbeeld sprake is van patronen in denken en gedrag waardoor klachten steeds weer terugkomen. In de SGGZ kan de achterliggende problematiek worden behandeld. Dit opdat niet alleen de klachten op dit moment opklaren, maar ook terugval in de toekomst wordt voorkomen.

Top

 

Doelgroep

De doelgroep betreft mensen die een zorgvraag hebben die verband houdt met een depressie, angststoornis of andere psychische aandoening, maar waarbij geen sprake is, of is geweest, van verontrustende psychotische symptomen en / of wanen / hallucinaties. En waarbij niet de verwachting is dat er hulp buiten kantoortijden nodig is. Cliënten die in zorg zijn moeten een goede huisvesting hebben en een redelijk sociaal netwerk. Er mag geen sprake zijn van acute suicidaliteit. Deze laatste doelgroep zal verwezen moeten worden naar een zorgaanbieder met een zeven keer 24-uurs crisisfaciliteit.

Top

Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Voor SGGZ hebben wij geen contracten met verzekeraars, omdat we deze zorg op te kleine schaal aanbieden.
Doorgaans komen mensen bij ons in zorg in SGGZ nadat een behandeling in de Generalistische BasisGGZ (GBGGZ) onvoldoende is gebleken.

Top

 

Financiering

SGGZ wordt vergoed door de verzekeraar. Er is echter een groot verschil in tarief tussen  de verschillende polissen en verzekeraars. Bij een restitutiepolis wordt het NZA tarief vergoed, bij naturapolissen wordt een deel van het gemiddelde gecontracteerde tarief vergoed (65-80%).

Het advies is om een restitutiepolis te nemen als u in aanmerking wilt komen voor behandeling in de SGGZ bij de Poli Psychologie. Op dit moment is het zo dat de mensen die in zorg zijn met een naturapolis, niet bij hoeven te betalen tot het NZA-tarief. Het enige dat u zelf betaalt, is het eigen risico. Dit is voor 2017 €385,-.

Als we te veel mensen in zorg hebben zonder restitutiepolis, zullen we een eigen bijdrage in rekening moeten brengen. Dit zal altijd voorafgaand aan de behandeling met u worden besproken. U krijgt dus geen onverwachte hoge kosten.

Top

 

Zorgproducten in de SGGZ  en kosten

In de GGZ worden producten berekend naar het aantal minuten zorg dat het behandelteam heeft besteed aan een  behandeling gedurende 365 dagen. Dit zijn niet alleen de directe minuten van het gesprek, maar ook bijvoorbeeld voorbereiding en verslaglegging. Voor het schrijven van feedback op een online behandeling worden ook minuten geregistreerd.

Onderstaande tabel geeft de meest voorkomende stoornissen aan in onze praktijk, met de NZA-tarieven. Wilt u de NZA tarieven voor andere stoornissen, die kunt u vinden via deze link: https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_REG_17600_01__Gespecialiseerde_ggz_2017.pdf

 

Rekenvoorbeeld:

Een client komt in zorg met een depressie. In de intakefase krijgt hij een aantal tests en twee intakegesprekken, met zowel de behandelaar als met de behandelaar en de psychiater samen. Het eerste gesprek is 60 minuten directe tijd, 40 minuten indirecte tijd. De behandelaar en de psychiater hebben overleg van 20 minuten, dus nog eens 40 minuten indirecte tijd. Dan volgt een gesprek met de psychiater en de behandelaar, elk registreert daarvoor 60 minuten directe tijd en 20 minuten indirecte tijd voor nabespreken en het opstellen van een behandelplan, of het schrijven van een brief voor de huisarts. De intakefase is in dit voorbeeld 300 minuten. In het geval dat een behandeling volgt van wekelijkse contacten, komen er 43*60 minuten (45 directe tijd, 15 indirecte tijd) bij.  Dat levert een totaal op van 2580 minuten.

In dit rekenvoorbeeld heeft de behandeling 2880 minuten geduurd. De verzekeraar krijgt een rekening van €4675,29. In het geval van een restitutiepolis, is dit het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Wanneer de cliënt een naturapolis heeft, wordt een percentage van het gemiddelde gecontracteerde tarief uitgekeerd. Dit kan €3522,60 zijn. U hoeft de resterende €1153 niet bij te betalen.

Top
 

Onvolledig behandeltraject (OBT)

Wanneer na een intake niet wordt overgegaan tot behandeling, bijvoorbeeld omdat de klachten zijn opgeklaard of bij het eerste intake gesprek al duidelijk is dat de klachten te zwaar zijn voor de Poli Psychologie, wordt een onvolledig behandeltraject (OBT) in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn €192,92, dit is het NZA tarief. De vergoeding van de verzekeraar is veelal lager. Dit hoeft u niet bij te betalen.

Top

 

No show

Wanneer een afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt gesproken van een no show. Het wordt erg op prijs gesteld als afspraken tijdig worden afgezegd, omdat we dan iemand anders kunnen inplannen. Bij voorkeur wordt een afspraak per app (0621990987) of per mail (polipsychologie@gmail.com) afgezegd. Een afspraak die niet tijdig wordt afgezegd, wordt niet in rekening gebracht. Wel worden  er minuten gerekend voor eventuele voorbereiding en contact (bijvoorbeeld email of telefonisch).

 

Klachten of geschillen

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt. Het heeft onze voorkeur dat dit in een zo vroeg mogelijk stadium wordt besproken met uw (regie) behandelaar. Wij kunnen dan tijdig een oplossing vinden.

De klachten en geschillenregeling is geregeld via het klachtenportaal zorg: https://klachtenportaalzorg.nl/client-patient/

Mocht u er niet uitkomen met de behandelaar of met de regiebehandelaar, dan is er de mogelijkheid om via de NVvP of de NVGzP een onafhankelijk klachtenfunctionaris in te schakelen. Dit is Piet de Boer, bereikbaar op 06-81941801, of via mail: klachten@psychotherapie.nl. Deze klachtenfunctionaris adviseert en kan bemiddelen tussen behandelaar en cliënt.

Voor meer informatie over klachten en geschillen zie de folder van de NVvP:

Klachtenreglement | Downloadlink Klachtenfolder | Downloadlink klachtenformulier

kwaliteitsstatuut SGGZ De Poli Psychologie 2019(pdf)